Deklaracja Forum Postępu


Odwołując się do łączących nas wartości: wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości społecznej, w celu urzeczywistniania ich w życiu publicznym, niniejszym tworzymy

FORUM POSTĘPU: EDUKACJA - KULTURA - POLITYKA


Naszym celem jest współpraca na rzecz budowy samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na solidarności i sprawiedliwości społecznej, otwartego światopoglądowo, kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju – harmonijnie łączącego modernizację gospodarczą, społeczną i ekologiczną.

Cele te będziemy realizować poprzez konsekwentne działanie na rzecz:

  • wolności, równości i tolerancji w życiu społecznym;
  • sprawiedliwości społecznej;
  • urzeczywistniania w życiu społecznym i politycznym konstytucyjnej zasady neutralności światopoglądowej państwa;
  • przeciwdziałanie postawom ksenofobicznym w życiu społecznym i w relacjach z sąsiadami Polski;
  • dalszej integracji europejskiej sprzyjającej postępowi społecznemu, bezpieczeństwu oraz pokojowym relacjom międzynarodowym.

Forum będzie promować i realizować wspomniane wartości, idee i postulaty poprzez aktywny udział w debacie publicznej organizując konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia oraz prowadząc działalność publicystyczną i wydawniczą. Deklarujemy wolę bliskiej współpracy ze wszystkimi środowiskami, z którymi łączą nas podstawowe wartości. Dotyczy to zarówno środowiska polityczne dziś współtworzące Zjednoczoną Lewicę, jak i te, które wybrały inną drogę realizacji swoich celów oraz organizacje i środowiska, które tak jak my uczestniczą w życiu publicznym nie angażując się bezpośrednio w bieżącej polityce.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy i cele działania. Zaproszenie kierujemy zarówno do osób, jak i zorganizowanych środowisk.

Warszawa, 28.09.2015

Deklaracja Forum Postępu wrzesien 2015.pdf